Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ambaixador a la cort del Gran Mogol

Antoni de Montserrat
pubblicato da Pagès editors

Prezzo online:
12,99

Aquesta edició presenta l'obra literària i cartogràfica d'Antoni de Montserrat fins ara desconeguda en el nostre país, acompanyada d'una biografia, set-centes notes i seixanta imatges. El Mongolicae Legationis Commentarius descriu els viatges del jesuïta català per Àsia, des de l'Índia fins a Pakistan i Afganistan. Montserrat ens hi descobreix ètnies, tradicions i religions, moltes d'elles descrites per primer cop a Occident. Els tibetans, caxmiris i paixtus del segle XVI són alguns dels pobles que l'autor ens presenta. El seu llibre ens transporta a les serralades més altes del planeta (Himàlaia, Karakoram i Hindu Kush), als rius Indus i Yamuna, i a ciutats que van captivar la imaginació d'Europa com Agra, Delhi, Lahore, Peshwar i Kabul.

Dettagli

Generi Architettura Design e Moda » Architettura e Urbanistica » Storia dell'architettura

Editore Pagès Editors

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 30/11/2009

Lingua Catalano

EAN-13 9788497798488

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ambaixador a la cort del Gran Mogol"

Ambaixador a la cort del Gran Mogol
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima