Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

An Lamh a Bheir
An Lamh a Bheir

An Lamh a Bheir

by Seonaidh Charity
pubblicato da Sandstone Press Ltd

Prezzo online:
9,60
Disponibile in 1-2 settimane.
19 punti carta PAYBACK
Prodotto acquistabile con Carta del Docente e 18App
Condividi
facebook tweet linkedin whatsapp
Condividi
facebook tweet linkedin whatsapp

A young man working for a Scottish hedge fund company witnesses at first hand the effects of their unethical investment policies when he's sent to Namibia as part of a PR stunt to build a school for the native people displaced by a diamond mine. Meanwhile he is trying to come to terms with a childhood marred by poverty and his mother's mental illness, and to work out what he really wants to do with his life.Lasag's series of Gaelic readers offers young adults a range of engaging, easy-to-read fiction, with English chapter summaries and glossaries to assist Gaelic learners. Tha e an ceann a chosnaidh is chan eil adhbhar aige a bhith a' gearran, ach chan eil Calum buileach riaraichte leis an obair aige. An e seo an t-slighe cheart dha, ag obair airson companaidh mhoir shanntach aig nach eil diu do dhuine ach an luchd-earrann aca fhein? Air turas a Namibia, tha Calum ag ionnsachadh rudan mu bhuaidh sanntachd nam bancairean air na duthchasaich a tha a' fosgladh a shuilean. Tha e an ceann a chosnaidh is chan eil adhbhar aige a bhith a' gearran, ach chan eil Calum buileach riaraichte leis an obair aige. An e seo an t-slighe cheart dha, ag obair airson companaidh mhoir shanntach aig nach eil diu do dhuine ach an luchd-earrann aca fhein? Air turas a Namibia, tha Calum ag ionnsachadh rudan mu bhuaidh sanntachd nam bancairean air na duthchasaich a tha a' fosgladh a shuilean.

La nostra recensione

'Leabhar beothail dhar latha-ne o sgriobhadair talantach ur; eirmseachd is doimhneachd, ceistean is dubhlain tha iad seo ann am pailteas. 'S e seo nobhail as d' fhiach a leughadh!' Martainn Mac an t-Saoir.

Dettagli

Generi Literature & Fiction » Modern Fiction

Editore Sandstone Press Ltd

Formato Paperback / softback

Pubblicato 16/06/2016

Pagine 96

Lingua Gaelico

Isbn o codice id 9781910985465

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "An Lamh a Bheir"

An Lamh a Bheir
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima