Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

An Nighean air an Aiseag

Aonghas Padraig Caimbeul
pubblicato da Luath Press

Prezzo online:
0,00

S dòcha dìreach gur e ceist ùine, neo tìm, a bha sin: nam biodh barrachd ùine air a bhith againn, na bhiodh sinn air a dhèanamh s a choilionadh còmhla. An saoghal a bhiodh sinn air a dhealbh. Nam biodh gràdh da-rìreabh againn air a chèile, cha bhiodh sinn air dealachadh. B' e samhradh fada teth a bh' ann... chunnaic iad a chèile air aiseag, ach bho nach do bhruidhinn iad, tha cianalas is aithreachas a' gabhail greim. Ann an sgrìobhadh àlainn ealanta tha An Nighean air an Aiseg gar toirt air ais gu samhraidhean gaoil ann am Muile, an Uibhist is eile.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Luath Press

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/09/2013

Lingua Gaelico

EAN-13 9781909912526

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "An Nighean air an Aiseag"

An Nighean air an Aiseag
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima