Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Analar, Yoldalar, Tanrçalar

Handan Çalayan
pubblicato da letiim Yaynlar

Prezzo online:
3,46

"Kadn siyasette özne mi nesne mi? Kadnlarn siyasete girmesi siyaseti deitirir mi, kadnlar deitirir mi? Elinizdeki kitap, kadnlarn siyasette özne olup olmadklarnn tartld bu dönemde çok önemli bulgularla bu sorulara etrafl bir yant verme nitelii tayor. Kürt kadnlarnn 1980'li yllardan itibaren önce geleneksel kadnlk rolleri çerçevesinde, ardndan siyasal söylemin mümkün kld biçimde, en nihayet de kendi sorunlarna da çare arayp siyasetin kendisini dönütürmeye varan siyasete katlm süreçlerini bu kitap detayl bir ekilde inceliyor. (...)

Acnn hak talebine dönümesi için yaananlar siyasi bir söyleme oturtacak bir söylemin gerekliliine dikkat çeken bu çalma, bu dönüümün kiisel ve kolektif öznelerin ina edilmesine bal olduunu gösteriyor. Acnn siyasallamasnn çeitli biçimleri olabilir. Bir biçimi sürekli olarak acnn yol açt yaray gündeme getirmeye odaklanrken, farkl bir yolu da bu acnn tarihselliine vurgu yapmaktr. Tarihî olgular acy siyasallatran söylemce kurgulanrken belli seçimler yoluyla yeniden yazlr ve hakkn nereden, nasl ve kimler tarafndan talep edileceini, yani acnn kimin acs olduunu da belirlemi olur. Yaraya odaklanmak ise acy çekenle çektiren arasndaki farkn göz ard edilmesine olanak tanr. Handan Çalayan'n çalmas, bu süreçlerin nasl ilediine ilikin ipucu vermesi açsndan da önemli bir balangç yapmaktadr."

Nükhet Sirman

Dettagli

Generi Non definito

Editore Letiim Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/05/2020

Lingua Turco

EAN-13 9789750512148

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Analar, Yoldalar, Tanrçalar"

Analar, Yoldalar, Tanrçalar
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima