Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Anne Beni Geri Getir

Toprak Ik
pubblicato da Tudem Yaynlar

Prezzo online:
1,36

Zamanla ve mekânla oynamak...

Bilim sonunda zamann srrn da çözüyor. Bir odaya girip saatlerce kalyorsunuz. Darya çktnzda ise sadece be on saniye geçtiini görüyorsunuz. Böyle bir bilimsel gelimenin ardndan elbette ki hayat eskisi gibi akmayacaktr. Alld biçimde insanolu biliminin önüne tuttuu kla ilerlemek yerine hrsnn emirlerine uyuyor. Kontrol edemeyecei kadar fazlasn isteyip geri dönüü olanaksz bir kazaya neden oluyor. Aybeniz ve Kartal zaman dondurma odasnda iken onlar dünyadaki zamandan ayran duvarlar yklyor. Nasl geri döneceklerini bilmedikleri bir baka evrende Garget diye minik bir gezegene düüyorlar.

Garget'te hayat Dünya'dakinin çok daha gerisinde ama orada yaamann en büyük zorluu teknolojinin yeterince ilerlememi olmas deil. Halkn hiç de adil biçimde yönetmeyen Ateba adl bir hükümdarn egemenliinde Garget. Ar vergiler altnda yaamaya çalan aç ve sefil insanlar bçan kemie dayand yerdeler. syanlarnn önünde ise almas güç bir engel var: Ateba'n klçlar ve mzraklarla silahlanm saysz askerden oluan ordusu...

Dünya'da iken hep hayatnn monotonluundan yaknan Kartal, bir ömre yetecek heyecann kucanda buluyor kendini. Anne babas gibi bilim insan olmak isteyen Aybeniz ise bir baka gezegenin bilim serüveninde olaanüstü bir rol oynuyor. Öte yandan Dünya'ya nasl dönecekleri konusunda en küçük bir fikirlerinin olmamas Garget'i içinden çkamayacaklar bir kapana dönütürüyor. Onlar kaybolduklar zaman ve mekânda bulabilecek sadece iki insan var: Aybeniz'in fizikçi olan babas ve mühendis olan annesi Bu iki insan tüm yeteneklerini bu uurda kullanrken zaman karsnda hayatlarnn en önemli snavn vermek zorundalar. Dünya'da bir gün Aybeniz ve Kartal'n gittikleri gezegende on binlerce gün demek. Onlara ulamalar, Dünya zaman ölçeinde günlerce sürerse Aybeniz ve Kartal ömürlerini bir baka evrende tamamlam olacaklar. Yalnz deil ama kendi ailelerinden ve içine doduklar dünyadan tarifsiz biçimde uzakta...

Anne Beni Geri Getir, sra d konusu ama çok tandk karakterleriyle her yatan okurun keyif alaca, zaman ve mekân ekseninde fantastik olaylarn yaand, heyecan dolu bir edebiyat öleni sunuyor sizlere.

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Tudem Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789944696968

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Anne Beni Geri Getir"

Anne Beni Geri Getir
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima