Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Anneleri Anlayan Marka Olmak

Esra Baykal
pubblicato da The Kitap

Prezzo online:
1,93

"Tüketiciler sadece ürün satn almaz, hikâyeler, deneyimler, yaamlarn zenginletirecek fikirler satn alrlar."

Türkiye'nin her köesini dolaarak reklam, pazarlama ve strateji dünyasnda geçirdiim 17 yllk süreçte, farkl sosyo-ekonomik snflardan annelerle sohbet etme frsat yakaladm.

Annelerin markalardan beklentilerini anlamak için birebir video çekimler gerçekletirirken, anneleri hedefleyen kurum ve firmalarn yöneticileri ile de röportajlar yaptm. Bu süreçte Türkiye'de dört farkl anne profili olduunu tespit ettim: ev kadn, çalan, çocuu için ii brakan ve bekâr anneler.

Hem reklam ajans sahibi, hem stratejist hem de anne olarak yaptm aratrmalarla ortaya çkardm Anneleri Anlayan Marka Olmak adl kitabm, annelere daha hzl erimek, marka sadakati oluturmak, sürdürülebilir sat baars salamak isteyen markalar için vazgeçilmez bir rehber olacan düünüyorum. Okuduunuzda ne kadar hakl olduumu göreceksiniz.

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Management » Competizione economica » Studi generali

Editore The Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786057950796

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Anneleri Anlayan Marka Olmak"

Anneleri Anlayan Marka Olmak
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima