Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Annemin Kaburgas

Burçin Tetik
pubblicato da letiim Yaynlar

Prezzo online:
2,59

Beni ben yapan bir öz var myd sahi? Bedenim, sesim, dilim, evim dediim yer deimiti ya, baka bir insan m olmutum artk? Oysa olduum kiiyi srarla, onu yok etmeye çalan her eye, herkese ramen yava yava kabuundan çkarmtm ben.

Annemin Kaburgas, kimliinden onur duyanlarn, ak özgürce yaayanlarn, göçmenliin dilini en iyi bilenlerin, cinselliin üzerindeki toplumsal tahakküme meydan okuyanlarn, basmakalp deerlerden ve birörnek yaam biçimlerinden usananlarn öyküleri.

Burçin Tetik, ayrtrc söylemlere, yaammz çepeçevrelemi öfke diline, gökkuann tüm renkleriyle karlk veriyor. Özgün, duyarl, cesur O mehur arkdaki gibi, gökkuann üzerinde bir yerde, ta yukarda

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Letiim Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/04/2021

Lingua Turco

EAN-13 9789750530807

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Annemin Kaburgas"

Annemin Kaburgas
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima