Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ze noemen haar de koningin van de woestijn. Maviah, de slavin uit `Anno domini 30' van Ted Dekker, is dankzij de woorden van Jeshua uitgegroeid tot de sterke leider van een groep verstotenen. Haar macht is zo groot geworden dat ze een bedreiging vormt voor haar vijanden, die in `Anno domini 33' samen tegen haar ten strijde trekken. Verslagen gaat Maviah op zoek naar Jeshua in de hoop dat hij haar kan helpen haar volk te redden. Als ze Hem gevonden heeft, hoort ze dat Hij met de dood wordt bedreigd. Is er nog hoop? Ted Dekker, de koning van de christelijke thriller, is bekend van onder andere De Cirkel-serie: `Zwart', `Rood', `Wit' en `Groen'. In zijn Bijbels-historische romans betreed je als lezer samen met Maviah de wereld waarin Jezus leefde en beleef je met haar mee hoe revolutionair Jezus' woorden zijn geweest: een draai van 180 graden.

Dettagli

Generi Religioni e Spiritualità » Narrativa d'ispirazione religiosa , Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Narrativa d'ambientazione storica

Editore Vbk Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/10/2016

Lingua Olandese

EAN-13 9789043527071

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Anno Domini 33"

Anno Domini 33
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima