Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

2003'de 4chan.org sitesinde örgütlenmeye baladlar
Kendilerini "isimsiz" anlamna gelen "Anonymous" diye tanttlar
Guy Fawkes'n yüzünü maske olarak seçtiler

Anon'lar adlarn duyurduklar ilk günden beri gündemimizden hiç dümediler. WikiLeaks, Wall Street, Arap Bahar gibi olaylarda, devletlere ve büyük irketlere kar protestocularn yannda yer alp, internet üzerinden siber saldrlar düzenleyerek dikkatleri üzerine çektiler. CIA, Pentagon, FBI gibi ABD'nin en güçlü kurumlarnn yüksek derecedeki güvenlikli web sitelerine, Türkiye, spanya, Yunanistan, srail, sveç, ran, Tunus ve Suriye gibi birçok ülkenin resmi web sitelerine yaptklar saldrlarla, internet ve medya sansürüne kar savatlar.

Peki, kendilerine "Siber Aktivistler" diyen, neredeyse dünyann her yerinde polis tarafndan aranan bu insanlar kim?

Türkiye de ve Dünya da Anonymous hakknda yaynlanm ilk aratrma olan bu kitap, Anon'lar üzerindeki sr perdesini aralyor.

nce Kapak:

Sayfa Says: 144

Bask Yl: 2012

e-Kitap:

Sayfa Says: 68

Bask Yl: 2012

Dili: Türkçe
Yaynevi: Maya Kitap

Dettagli

Generi Politica e Società » Studi interdisciplinari e culturali

Editore Maya Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785882510

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Anonymous"

Anonymous
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima