Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"Global snmadan çkan ders u ki, insanolunun özgürlüü, dünya üzerindeki hayatn istikrarl doal parametrelerle (scaklk, havann bileimi, yeterli su ve enerji kayna) oluturduu bir arka plan sayesinde mümkün olmutur: nsanlar, ancak, dünya üzerindeki hayatn parametrelerini ciddi biçimde bozmamak için yeterince marjinal kaldklar sürece "istediklerini yapabilirler." Özgürlüümüzün global snma ile somutlaan snrlar, bizzat özgürlük ve erkimizin katlanarak büyümesinin paradoksal bir sonucudur yani bizi çevreleyen tabiat dönütürme yetimizi durmadan büyüterek, yerküre üzerindeki hayata olmamzn."
-S. Zizek-
(Tantm Bülteninden)

nce Kapak:

Sayfa Says: 96

Bask Yl: 2012

e-Kitap:

Sayfa Says: 48

Bask Yl: 2012

Dili: Türkçe
Yaynevi: Encore

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Filosofia: Opere divulgative e generali

Editore Encore

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785988496

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Antroposen'e Hogeldiniz"

Antroposen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima