Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

La Paula té quaranta anys, és neonatòloga i està viva. Quan una revelació i una pèrdua sobtada la porten a submergir-se en ella mateixa, emprèn un camí que l'endinsarà en la ràbia, la por, el desig i la reconstrucció personal, i que li despertarà l'instint de supervivència. Desorientada, s'haurà d'enfrontar fins i tot a ella mateixa per reorganitzar una geografía emocional que sent extingida. Aprendre a parlar amb les plantes és una novel·la delicada escrita des del punt de vista d'una dona que haurà de reconciliar-se amb un món que ja no reconeix. La narrativa de Marta Orriols, emotiva, intensa i reflexiva, ens convida a quedar-nos amb el que és essencial. Un llibre íntim que teixeix un relat proper capaç d'enfrontar-se al dolor més punyent amb una maduresa estilística molt poc habitual. Tothom hauria de debutar amb la seva maduresa narrativa i estilística. Tina Vallès Una prosa breu, concisa, treballada, continguda, que prova de quedar-se només amb l'essencial. Xavier Serrahima, Nació Digital

Dettagli

Generi Famiglia Scuola e Università » Famiglia e Figli » Consigli per i genitori , Salute Benessere Self Help » Self Help » Morte e lutto

Editore Edicions Del Periscopi

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 29/11/2018

Lingua Catalano

EAN-13 9788417339166

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Aprendre a parlar amb les plantes"

Aprendre a parlar amb les plantes
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima