Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"yi de bir insana neden ömür boyu geçerli olacak ekilde tek bir isim veriliyordu baka bir isim de verilebilecekken, hatta isminin harfleri kartrlp ayn isimden yenileri türetilebilecekken? Kendimiz de dahil etrafmzdaki her eyi yeniden adlandrma ans ne zaman alnmt elimizden?
Doutan bana verilen bir isme ilanihaye mhlanp yaptm bilmek nasl skmaz ki canm, hayattaki yegâne tesellim kendim olmamay baarabilme ansm iken? simleri sonsuza kadar sabitleyen bir dünyaya saplanmm, harflerin çrndan çkmasna izin vermeyen. Ama ne vakit kam alfabe çorbasna daldrsam ismimi ve onunla birlikte kaderimi yeniden düzenlemek üzere yeni harfler yakalamay umuyorum."

nce Kapak:

Sayfa Says: 396

Bask Yl: 2010

e-Kitap:

Sayfa Says: 348

Bask Yl: 2010

Dili: Türkçe
Yaynevi: Doan Kitap

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Doan Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785977162

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Araf"

Araf
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima