Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Az esszéíró Nádas Péter kulcsfogalma a reflektivitás. Megragad egy tárgyat, elhelyezi történetileg, társadalmi és eszmei vonatkozásrendszerbe illeszti, meghatározza a saját viszonyát hozzá, alaposan elemzi, és lefejti, letisztítja a rárakódásokat". Ennek a munkának nem is feltétlenül a tiszta szemlélet" elérése a célja, hanem a rárakódások" természetének vizsgálata. Azaz a reflektálás mvelete. Az emberi minség kritériumának tartja, az animálistól elválasztó képességnek és lehetségnek, amelynek a fiziológiain túl pszichológiai és kulturális szintjét is megkülönbözteti: az egyik az egyént, a másik a kulturális közösséget jellemzi. Gondolatmenete és érvelése izgalmas következtetésekhez vezet, legyen írásának tárgya egy-egy irodalmi vagy képzmvészeti alkotás, fotográfia, netán egy egész életm vagy történeti korszak. Talán nem túlzás azt állítani, hogy Nádas Péter esszéisztikája a kollektív önismeretet célozza. Nem okoskodni akar, sem elveket vagy szabályokat számonkérni, st állításokat sem tesz arról, mi jó vagy helyes, és véletlenül sem moralizál. Csupán reflexióra szólít fel, s kínál hozzá módszertant, témát, kiindulópontokat, megközelítéseket. Gondolkodik. Szemléldik. Elemez. - Görözdi Judit

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Storia e Critica letteraria » Letteratura, storia e critica

Editore Jelenkor Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/04/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9789635180028

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Arbor mundi"

Arbor mundi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima