Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Artesiska brunnar cartesianska drömmar : Tjugotvå lärodikter

Eva Wilsson - Lars Gustafsson
pubblicato da Albert Bonniers Förlag

Prezzo online:
6,52

"När Ibn Batutta, arabisk resenär, läkare

och klarögd iakttagare av världen

född i Maghreb på trettonhundratalet,

kom till staden Bulgar, lärde han känna Mörkret.

Mörkret var ett land, fyrtio dagsresor norrut."

Ur dikten "Balladen om hundarna"

Lars Gustafsson, född 1936, debuterade 1957 med romanen Vägvila och har sedan dess utkommit med ett åttiotal böcker, däribland romaner, diktsamlingar och essäsamlingar. I sina dikter glider han mellan det idylliska, vardagliga och det mer komplicerade. Artesiska brunnar cartesianska drömmar publicerades första gången 1980.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Poesia

Editore Albert Bonniers Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/04/2016

Lingua Svedese

EAN-13 9789100161699

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Artesiska brunnar cartesianska drömmar : Tjugotvå lärodikter"

Artesiska brunnar cartesianska drömmar : Tjugotvå lärodikter
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima