Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Tiu i malgranda artikolaro de V. I. Lenin prezentas okaze de lia 150-jario kelkajn el liaj mallongaj, sed famaj artikoloj.

Karlo Markso (mallonga biografia skizo kun resumo de marksismo): priskribo de vivo kaj agado de Markso kaj de disvolvio de liaj ideoj, konciza kaj samtempe profunda ekspliko de marksismo, de iuj ties konsistaj partoj.

Partia organizao kaj partia literaturo: principoj de organizo de literatura laboro de la partio, grava demando pri libereco de artisto en bura socio.

Socialismo kaj religio: klasaj radikoj de la religio kaj rilato al i de la proleta partio.

Memore al Herzen: priskribo de historiaj periodoj de la liberiga movado en Rusio, karakterizo de elstara rusa verkisto kaj revoluciulo Herzen, de liaj ideoj kaj agado.

La tri fontoj kaj la tri konsistaj partoj de marksismo: konciza kaj trafa karakterizao de marksismo, de ties fontoj kaj ties konsistaj partoj. Pli detalan eksplikon vd. en la verko Karlo Markso.

Pri la nacia fiero de la grandrusoj: demando pri interrilatoj de revoluciemo kaj internaciismo unuflanke kaj patriotismo kaj amo al sia nacio kaj patrujo aliflanke.

Dettagli

Generi Politica e Società » Problemi e Processi sociali » Problemi sociali

Editore Monda Asembleo Socia

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 23/05/2020

Lingua

EAN-13 9782369602323

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Artikoloj"

Artikoloj
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima