Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"Bu kitap; ba sayfalarnda Eluard'n hayatn özetleyen yazs, airin kiilii ve sanat üzerine Claude Roy ve Gaeton Picon'dan Asm Bezirci'nin çevirileri ile bu alanda örnek bir eser deerini tayor. Seçmeler'in en ünlü ve titiz iir ve sanat eserlerimizin çevirilerinden derlenmi olmasyla da boa gitmemi, kutlanmas gereken, ciddi bir çaba."
Behçet Necatigil

"A. Bezirci ile A.Kadir'in "biri edebiyat incelemecisi ve tarihçisi, öbürü air" ortaklaa düzenledikleri 'Eluard', bu büyük çada airin hem hayat hikayesini, sanatn, kiiliini, hem de iirlerinden yaplm bir seçmeyi veriyor okura. Dergi sayfalarnda dank, kalakalm Eluard iirlerini bu denli bir araya getirmek, aire kar olumlu bir davran. aire olduu kadar Eluard okurlarna da tabii."
Tark Dursun

Format: epub32x32.png

Sayfa Says: 74

Dili: Türkçe
Yaynevi: Evrensel Basm Yayn

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Poesia

Editore Evrensel Basm Yayn

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785937746

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Asl Adalet"

Asl Adalet
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima