Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

ngiliz romanc George Orwell, Hayvan Çiftlii adl siyasal masalnda, zorbala dönüen Stalin yönetimini yerden yere vurmu; Bin Dokuz Yüz Seksen Dört adl ünlü yaptnda da insanl belleksiz ve muhalefetsiz bir totaliter toplum tehlikesine kar uyarmt. Ama bu iki büyük yaptndan önce, 1930'lar ngiltere'sinde 'snf atlama özlemi'ni benzersiz bir kara mizahla eletirdii Aspidistra romann kaleme almt. Aspidistra, snf atlama özentisindeki dar gelirlilerin bir statü simgesi olarak gördükleri, evlerinden eksik etmedikleri çiçeksiz bir zambak türüdür. Bir reklâm ajansnda metin yazarl yapan Gordon Comstock, kapitalizmin yutturmacas olarak gördüü reklâmclktan nefret eder, orta snfn boucu yaamndan kaçarak airlie soyunur. Bu uurda sevgilisinden ayrlmay bile göze alr; ama romann sürpriz sonunu yine sevgilisi yaratacaktr.

nce Kapak:

Sayfa Says: 280

Bask Yl: 2016

e-Kitap:

Sayfa Says: 222

Bask Yl: 2005

Dili: Türkçe
Yaynevi: Can Yaynlar

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Can Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789750720529

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Aspidistra"

Aspidistra
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima