Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Aarde-engelen zijn intens vriendelijke mensen die het geluk van anderen altijd voor hun eigen welzijn laten gaan. In Assertiviteit van je engelen leert Doreen Virtue hoe deze mensen grenzen kunnen stellen zonder hun behulpzame aard geweld aan te doen. Ze vertelt hoe de angst om nee te zeggen overwonnen kan worden en hoe een Aarde-engel hulp kan vragen aan de engelen en de mensen om haar heen. Doreens zachte-maar-stevige aanpak draagt bij aan een groter innerlijk geluk.Assertiviteit van je engelenis een openbaring voor iedereen die zich assertiever wil opstellen ten opzichte van geliefden, familie, vrienden en werkrelaties.

Dettagli

Generi Religioni e Spiritualità » Altre religioni e fedi » Fedi alternative (Scientology, studi sull'occulto, satanismo¿)

Editore Meulenhoff Boekerij B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/01/2015

Lingua Olandese

EAN-13 9789402302769

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Assertiviteit voor engelen op aarde"

Assertiviteit voor engelen op aarde
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima