Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Asuu revittynä Italiassa vuodesta 1970 nykypäivään

Antonella Betti
pubblicato da youcanprint

Prezzo online:
0,00

Noin 40 000 lasta pakotettiin jättämään perheensä. Kukaan ei ole immuuni tästä teurastuksesta ja tuhosta, joka on lopetettava. Emma ja hänen sisaruksensa ovat edelleen tämän kaiken vakiokantajia, kun taas järjestelmä ylläpitää edelleen maksimaalista mykistysääntä estääkseen konejärjestelmän lopulta kaatumasta ja keskeyttämästä uhrin poimimista. Lapset eivät ole pankkiautomaatteja, mutta he ovat silti lapsia (heitä on kohdeltava ihmisinä eikä esineinä) ja heillä on oikeus kasvaa perheessään. On aika sanoa tarpeeksi lasten teurastamisesta riippumatta siitä, ovatko heidät asetettu sijaishoitoon ja / tai adoptoitaviksi, sijoitettu sijaiskotiin vai onko heidän perheensä yksinkertaisesti siirtänyt heitä triviaalisista syistä.

Dettagli down

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Youcanprint

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 05/02/2021

Lingua Finlandese

EAN-13 9788831691147

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Asuu revittynä Italiassa vuodesta 1970 nykypäivään"

Asuu revittynä Italiassa vuodesta 1970 nykypäivään
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima