Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Asya'da Uzaklarda

Favell Lee Mortimer
pubblicato da Destek Yaynlar

Prezzo online:
0,65

Misyonerlik faaliyetlerinin iç yüzünü anlatan gerçek tarihi bir belge
Elinizdeki kitap aadaki cümlede özetlenen düünce tarz ile Hristiyan misyonelerin Asya'da yaptklar seyahatlerin notlarn tuttuklar bir eserdir.
"Asya, Tanr'nn olunun doduu ve bir zamanlar yaad yerdir ancak dünyada en fazla nüfus Asya'da olmasna ramen en az Hristiyan bu ktada yaar."
Hristiyan gençlerin dünyada olup bitenlere duyarl olmas amacn tayan bu eserde özellikle 'Kutsal Topraklar' diye adlandrlan bölgeyi ellerinde bulunduran Türklere kar aadaki cümlelerde de görülebilecek olan gizli bir öfke ve srail'in kurulacan müjdeleyen ifadeler vardr:
"Sonralar sapknlaarak putlara tapmaya balayan Hristiyanlara ceza olarak tanr Türkleri göndermi, onlar da kiliseleri camilere çevirmilerdir"

"Tanr bir daha kiliselerimizin Türkler tarafndan camilere çevrilmesi cezasn vermesin!"

"Türk camilerinden gelen ezan sesini duymak ve insanlar ne yapmaya çardn bilmek insan üzer çünkü insanlar Hz. sa'ya deil Hz. Muhammet'in tanrsna ibadete çarlmaktadrlar. Yani insanlar tanrszla davet edilmektedirler."
"Çerkezistan güzel olmasna karn mutsuz bir ülkedir. Ruslar bu insanlar sürekli korku altnda yaatrlar ancak Çerkezlere daha çok zarar veren millet Türklerdir. Çünkü Türkler onlar Müslüman yapmlardr."
"Maalesef bir zamanlar bu diyarda yaayan Museviler bu diyardan sürüldüler. Kutsal topraklarn efendisi u anda Türklerdir. Bildiiniz gibi Türkler de Müslümandrlar."
"Bu topraklar Museviler günahlarn itiraf edip Hz. sa'ya döndükleri zaman tekrar verimli, barçl ve kutsal olacaklar ve Hz. Zekeriya'nn sarf ettii 'Diyecekler ki bir zamanlar harap olan bu yer imdi Cennet Bahçesine dönütü,' sözleri o gün gerçekleecektir."

nce Kapak:

Sayfa Says: 136

Bask Yl: 2011

e-Kitap:

Sayfa Says: 80

Bask Yl: 2011

Dili: Türkçe
Yaynevi: Destek Yaynlar

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia: opere generali » Storia: specifici argomenti

Editore Destek Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785874645

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Asya'da Uzaklarda"

Asya
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima