Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Atatürk Muhaliflerinden Portreler 1

Yalçn Toker
pubblicato da Toker Yaynlar

Prezzo online:
1,20

Ele aldm bu konuya isabetle giriebilmem için, Milli Mücadele öncesindeki Osmanl dönemi olaylarn ksaca satr balar halinde hatrlayp okuyucuya da hatrlatmakta yarar görmekteyim...

Bu hatrlama srasnda, öyle fazla uzaklara gitmeye, tarihimizin derinliklerine dalmaya falan da gerek bulunmamaktadr. Osmanl Devleti'nin yklyla sonuçlanan 1. Dünya Sava ve öncesideki son 30-40 yl anmdamamz yeterli olacaktr.

1877-78 Osmanl Rus Sava: Adna "93 Harbi" dediimiz bu sava, Türk milletine, etkileri kolaylkla onarlmayacak olan en felaketli iki yln yaatt. Kafkaslar'dan ve Balkanlar'dan inerek vatanmza saldran rus Ordular, Trakya ve Balkanlardaki evlad fatihan yadigar toprakalrmza çineye çineye, yaka yka ilerlediler. Batda Filibe, Edirne diye diye önlerine çkan ehirlerimizi igal ederek geldiler ve stanbul'da Ayestefanos'ta durdular.

Ve... 23 Nisan 1920 tarihinde Büyük Millet Meclisi Ankara'da topland.

Böylece ben de, asl konuma geçebilmek için yaptm bu girii tamamlam oldum.
Yalçn Toker

nce Kapak:

Sayfa Says: 256

Bask Yl: 2011

e-Kitap:

Sayfa Says: 175

Bask Yl: 2011

Dili: Türkçe
Yaynevi: Toker Yaynlar

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia: opere generali » Storia: specifici argomenti

Editore Toker Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789754451993

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Atatürk Muhaliflerinden Portreler 1"

Atatürk Muhaliflerinden Portreler 1
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima