Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Atatürk Muhaliflerinden Portreler 3

Yalçn Toker
pubblicato da Toker Yaynlar

Prezzo online:
1,20

Yakn tarihimizi ve özellikle Milli Mücadele dönemi olaylarn ele aldm birçok çalmalarm oldu. Bunlarn bir bölümünü kitaplar halinde yaynladm. Yeil Ordu, Cumhuriyet Kavgalar, Malta Sürgünlerinden Portreler, 150'liklerden Portreler, Atatürk'ün Kürt Politikas ve Nutuk sadeletirmem ile 4 ciltte tamamladm Atatürk'ün Açk ve Gizli Celse Meclis Konumalar bunlar arasndadr.

Bu gölemlerim üzerine, bu gibi kiileri "Atatürk Muhaliflerinden Portreler" adn vereceim ayr bir kitapta ele almay kararlatrmtm. te elinizdeki kitap, o zaman düünmü olduum ve imdi de planlayp ortaya çkardm kitaptr.
(Önsöz'den)

nce Kapak:

Sayfa Says: 253

Bask Yl: 2012

e-Kitap:

Sayfa Says: 219

Bask Yl: 2005

Dili: Türkçe
Yaynevi: Toker Yaynlar

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia: opere generali » Storia: specifici argomenti

Editore Toker Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789754452013

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Atatürk Muhaliflerinden Portreler 3"

Atatürk Muhaliflerinden Portreler 3
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima