Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Atatürk Muhaliflerinden Portreler 4

Yalçn Toker
pubblicato da Toker Yaynlar

Prezzo online:
2,21

Bu elinizdeki 4. ciltle, Atatürk Muhaliflerinden Portreler adn verdiim kitabm tamamlam oldum. Demek ki böylelikle, Büyük Millet Meclisi Zabtlarndaki Milli Mücadele günlerimize ait belgelerin, 2330 sayfalk iki büyük tarihi eser ortaya çkm oldu. 4 ciltlik Atatürk'ün Açk ve Gizli Celse Meclis Konumalar ve 4 ciltlik Atatürk Muhaliflerinden Portreler...

Milli Mücadele tarihimizi tam olarak örenmemiz için, cephelerde savaan Mustafa Kemal, ismet, Fevzi, Karabekir, Ali Fuat, Ali hsan, Özalp Paa'lar ve adn anmadm tüm öteki komutanlar kadar, 1. meclisteki milletvekillerini de tanmamz, hepsinin Meclis tutanaklarndaki konumalarn okumamz arttr, diye düünüyorum. Zaten bu kitaplar da bu artn yerine getirilmesi görevimi yapma adna hazrladm. Çünkü Türk milletini topyekün ayaa kaldrp, vatandan düman kovarak istiklaline kavuturan bu kadrolardr. Milli Mücedele tarihimizi bu kiiler yapm ve yazmlardr.
(Önsöz'den)

nce Kapak:

Sayfa Says: 648

Bask Yl: 2013

e-Kitap:

Sayfa Says: 565

Bask Yl: 2005

Dili: Türkçe
Yaynevi: Toker Yaynlar

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia: opere generali » Storia: specifici argomenti

Editore Toker Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789754452020

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Atatürk Muhaliflerinden Portreler 4"

Atatürk Muhaliflerinden Portreler 4
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima