Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Atatürk'e Diktatör Diyenin...

Yalçn Toker
pubblicato da Toker Yaynlar

Prezzo online:
1,20

'Milletin ad Türk Milleti, Devletinin ad Türkiye Cumhuriyeti olan bir ülkenin Cumhurbakan çkar. 'Ne Mutlu Türküm Diyene! Lafn her yere yaza yaza Türkiye ilkel bir hale getirildi' derse...

Babakan kalkar. 'Kardeim sen çkar da illa Türk Milleti diye dayatrsan, öbürü de çkar Kürt Milleti, Laz Milleti der...' eklinde sözler söylerse...

O ülkede elbette; 'Türküm, doruyum...' diye balayan Andmz kaldrlr... Devlet dairelerinden T.C. indirilir... Duvardaki 'Ne Mutlu Türküm Diyene!' Tabelalar sökülmeye balanr.. Eitimde 4+4+4 denilerek Atatürk ilke ve inklaplar kenara konulur.. Okullarda Kürtçe eitime izin verilir.. Laiklie aykrlk ve huzursuzluklar çorap söküü gibi sürer gider...
(Tantm Bültennden)

nce Kapak:

Sayfa Says: 208

Bask Yl: 2013

e-Kitap:

Sayfa Says: 148

Bask Yl: 2013

Dili: Türkçe
Yaynevi: Toker Yaynlar

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia: opere generali » Storia: specifici argomenti

Editore Toker Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789754452037

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Atatürk'e Diktatör Diyenin..."

Atatürk
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima