Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Atatürk'ün Açk ve Gizli Celse Meclis Konumalar 2

Yalçn Toker
pubblicato da Toker Yaynlar

Prezzo online:
1,20

Büyük Atatürk'ün Meclisin açk ve gizli celselerinde yapt konumalar, Osmanl Devleti'nin son yllar ile Türkiye Cumhuriyeti'nin son yllar ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluu dönemine ait tarihi gelimelerin anlatt önemli belgelerindendir.

Kitabn 1. cildinin önsözdünde öyle demitim: "Atatürkçü nesiller yetitirebilmemiz için, günümüz gençliinin o dönemin olaylarn iyi örenmesini, Ata'sn iyi tanmasn, O'nun fikirlerini ve bütün sözlerini kolayca okuyup anlamasn salamak zorundayz. Çünkü zaman geldiinde büyük Türk Milletinin beka ve yücelmesine hizmet görevini bugünün gençleri üstleneceklerdir."

Atatürk'ün konumalarnn asllar, bir çok yayn kuruluu ve devlet kurumlar tarafndan baslmtr. Fakat bugünkü kuaklar, 90 yl öncesinin Türkçesi ile söylenmi olan o sözleri anlamakta zorluk çekmektedirler. Bu yüzden o konumalarn bugünkü nesiller tarafndan anlalacak ekilde sadeletirilip baslmasna büyük ihtiyaç duyulmaktadr. te ben Atatürk'ün Meclis konumalarn bu sebeple sadeletirdim.
(Önsöz'den)

nce Kapak:

Sayfa Says: 240

Bask Yl: 2010

e-Kitap:

Sayfa Says: 145

Bask Yl: 2005

Dili: Türkçe
Yaynevi: Toker Yaynlar

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia: opere generali » Storia: specifici argomenti

Editore Toker Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789754452044

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Atatürk'ün Açk ve Gizli Celse Meclis Konumalar 2"

Atatürk
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima