Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Atatürk'ü Çok Sevdim

Sevgi Tanrsever
pubblicato da Bizim Kitaplar

Prezzo online:
0,36

Atatürk ayaa kalkarak Ece'nin yanna geldi ve onu sevgiyle sarp yanaklarndan öptü ve dedi ki:

-Can kzm, iyi kalpli Ece'm!.. Sana çok teekkür ederim. Ne mutlu bana ki!... Seni bu günlerim de tandm. Artk sen ve senin gibi çocuklar ve büyükler olduktan sonra, bütün güzellikler yeryüzünü aydnlatp, "Ülkemizi" huzura kavuturur. Seni çok sevdim!... Bütün çocuklar ve herkesi çok seviyorum!...

Ece'de ata'sna sarlmt ve dudaklarndan u sözcükler döküldü:

-Hayalim gerçek oldu. Bakn yannzdaym. Atam, Sizi Çok Seviyoruz...
(Tantm Bülteninden)

nce Kapak:

Sayfa Says: 80

Bask Yl: 2015

e-Kitap:

Sayfa Says: 17

Bask Yl: 2011

Dili: Türkçe
Yaynevi: Bizim Kitaplar

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Sport e Tempo libero » Hobby, enigmistica, quiz e giochi

Editore Bizim Kitaplar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785865902

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Atatürk'ü Çok Sevdim"

Atatürk
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima