Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Jedna z najwaniejszych biografii amerykaskich, przedstawiajca ycie i dokonania najsynniejszego czarnego Amerykanina przeomu XIX i XX wieku.

Booker Washington urodzi si jako niewolnik na plantacji w Wirginii, w wieku 11 lat przey wyzwolenie i od tego momentu y obsesj edukacji - wasnej oraz caej ludnoci murzyskiej. ycie jego to co wicej ni American dream", bo on startowa niej ni inni a doszed chyba dalej. Praca na plantacji, póniej w kopalniach, póniej edukacja w zamian za cik fizyczn prac dla szkoy. Booker cay czas mia misj - poprawa bytu materialnego i duchowego swojej rasy - wdraa j jako nauczyciel, a póniej zaoyciel szkoy i uniwersytetu w Tuskegee, w Alabamie. Dzisiaj o Bookerze Washingtonie syszao wikszo Amerykanów, a wiele szkó jest nazwanych jego imieniem.

Booker Taliaferro Washington (1856-1915) by zaoycielem ekonomicznego Tuskegee Institute, który przygotowywa Afroamerykanów do ycia na Poudniu jako budowniczych i przemysowców.
 

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Libri per Conoscere » Storia e mitologia

Editore Wydawnictwo Psychoskok

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/07/2018

Lingua Polacco

EAN-13 9788381193405

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Autobiografia Murzyna"

Autobiografia Murzyna
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima