Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Autobiografie van een slavin

Martha Griffith Browne
pubblicato da Madeley publishing

Prezzo online:
1,18

Ondanks de titel is Autobiografie van een slavin (1857) eigenlijk geen autobiografie en ook niet geschreven door een slaaf. In plaats daarvan, zoals de geleerde Carolyn Wedin Sylvander opmerkt, stelde Martha Griffith Browne, een blanke slaveneigenaar die later abolitionist werd, de roman samen op basis van "voorgedragen en bekende feiten" en van haar "ervaringen uit de eerste hand". Het verhaal is zo realistisch dat lezers vaak niet zeker weten hoe ze het moeten interpreteren. Sylvander merkt op: "Sinds de eerste publicatie hebben lezers de autobiografie soms als een authentiek slavenverhaal beschouwd, soms als een bewerkt of gevormd verhaal, en soms als een volledig fictief verhaal". Ondanks dat het niet echt een autobiografie is, biedt de tekst wel een verslag van de soorten beproevingen waarmee veel slaven worden geconfronteerd en blijft het een krachtig antislavernijverhaal.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Personaggi storici, politici e militari » Biografie e autobiografie

Editore Madeley Publishing

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 24/03/2021

Lingua Olandese

EAN-13 1230004650324

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Autobiografie van een slavin"

Autobiografie van een slavin
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima