Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Avigt hav

Marie Darrieussecq - Sara R. Acedo
pubblicato da Norstedts

Prezzo online:
12,26
12,89
-5 %
12,89

Rose är psykoanalytiker bosatt i Paris innerstad som i julklapp far en kryssningsresa tillsammans med sina barn pa Medelhavet. Nagonstans ute pa det kalla decemberhavet stöter kryssningsfartyget pa batflyktingar vilka räddas av besättningen i väntan pa den italienska kustbevakningen. Rose beger sig ner pa det däck där migranterna halls och möter Younès fran Niger, som ber henne om en mobiltelefon. Genom en plötslig ingivelse ger Rose honom sin sons mobil. Denna mobiltelefon blir sedan ett slags livlina mellan Rose och Younès. Rose star i begrepp att flytta till sin barndoms Baskien medan Younès är pa väg till Calais för att därifran kunna ta sig till England.

Rose ställs inför en rad fragor och ställningstaganden. Hjälper det att hjälpa? Räcker det med en enskild insats? Hur ser hennes eget liv ut, är hon verkligen lycklig? Vad ska hennes familj säga? Hur ser en vardagshjälte ut? Utifran dessa frageställningar föddes romanen Avigt hav. En roman om en av var tids mest brännande politiska fragor.

Dettagli down

Generi Non definito

Editore Norstedts

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/07/2022

Lingua Svedese

EAN-13 9789113106472

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Avigt hav"

Avigt hav
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima