Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Med största respekt för Guds ord tar Francis Chan och Preston Springle upp de frågor du har angående evigheten, himmel och helvete. De har själva ställt samma frågor. Precis som du så vill de ibland helt enkelt inte tro på att det finns ett helvete. Men, det är nog precis som de skriver: ”Vi kan inte riskera att ha fel i det här ämnet”.

Detta är inte en bok om vem som säger vad. Det är en bok om vad Gud säger. Det är inte en bok med opersonliga teologiska resonemang. Det är en bok om människor som Gud älskar. Det är inte en bok om argument, läror eller att ha rätt i någon enskild fråga. Det är en bok om Guds karaktär.

Författarna till Avskaffat helvete hjälper dig här att utifrån Skriften hitta sanningen och samtidigt fatta mod att leva ut den.

Dettagli

Generi Religioni e Spiritualità » Cristianesimo » Storia delle religioni » Vita e pratica cristiana » Vita e pratica cristiana

Editore Livets Ords Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 17/11/2012

Lingua Svedese

EAN-13 9789178668403

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Avskaffat helvete"

Avskaffat helvete
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima