Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

1626 ylnda zmir'de doan spanyol Yahudisi Sabetay Sevi Kabala'daki çeitli kehanetleri kant göstererek Mesih olduunu iddia edip önce zmir'de, daha sonra o dönemdeki Osmanl mparatorluu'nun snrlar içinde bulunan topraklarda, özellikle Selanik'e yerlemi olan Yahudiler arasnda gittikçe büyüyen bir yanda kitlesi oluturmutur. Balatt hareket o kadar büyür ki sonunda Saray da bu duruma kar sessiz kalamaz. Sultan, Sabetay Sevi'den mucizelerini kantlamasn ister, aksi takdirde ya boyun eip Müslüman olacak ya da idam edilecektir.Çkmaza düen Sabetay Sevi boyun eip Müslüman olmay kabul eder. Ona inananlar üzerindeki etkisi o kadar büyüktür ki toplam 100 aile onunla birlikte Müslümanla geçer. te dinini deitiren bu ailelere Dönmeler denir.Dönmeler, Ay yüzünü Güne'e döndüünde gökyüzüne bakarlar ve bu arada bir dua zikrederler.Ay gördüm Allah, amentü billah diye balar bu dua...te bu dua taklr biyografi yazar Can Eren'in diline ve korkunç bir ekilde kendi geçmiiyle yüzlemek zorunda kalnca bu duann ardnda bulur Dönmeleri ve ailesini

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Pena Yayinlari

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/10/2016

Lingua Turco

EAN-13 9786059126939

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ay Gördüm Allah Amentü Billah"

Ay Gördüm Allah Amentü Billah
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima