Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Aylak Adam

Türk edebiyatnda Tanzimat'tan 1950'li yllara kadar geçen dönemde, aydnlar hemen her romanda toplum için mücadele eden idealist kiiler olarak tasvir edilirdi. Ve sonra tüm aydnlanm olanlar, kinci Dünya Sava yllarndan itibaren yüzlerini toplumun karanlndan kendi iç dünyasna çevirmeye balad. Üstelik bu içine kapanma hali, gerek gerçek yaamda gerekse de kurgusal düzlemde, sadece Türk edebiyatnda deil; dünyann her yerinde ve tüm sanat dallarnda cereyan etti.

Toplumun bir ksm karanlkta yolunu bulmaya almken, aydnlkta kalanlar ise uruna çaba harcayacak ne bir toplum ne de hedef bulabildi. te Aylak Adam roman, toplum ve aydn arasnda gitgide büyüyen bu uçurumu en net ekilde gözler önüne seren Türk romanlarndan biri. Yusuf Atlgan'n 1959 ylnda yaymlad Aylak Adam, modern insana hala tutmakta olduu k ile günümüzde de en çok konuulan romanlar arasnda yer alyor.

Hnca Hnç Dolu Bir Zihin, Aidiyetsizlik çinde Savrulan Bo Bir Ömür

Türk edebiyatnn en güçlü modernist romanclarndan olan Yusuf Atlgan, ilk roman Aylak Adam'la edebi ve sosyolojik olarak üzerinde hala durulmas gereken meselelere deiniyor. Yaratt Bay C. adl bakahramanla yeni toplumdaki düünen tüm beyinlerin bir temsilini oluturan Atlgan, bovermilik içinde harcanan bir ömrün hikayesini anlatyor. Günlerini zihnindeki içsel çatmalarla geçiren bu isimsiz ana karakter, maddi durumunun da elvermesi sayesinde hayattaki farkl zevkleri deneyimlemenin peinde kouyor. Ancak hepsi bir yana, kadnlar dahi ona arad aidiyet hissini veremiyor.

Aylak Adam romann kendi dönemine kadar verilen eserlerden farkl klan faktörü, tekniinin yan sra nihai sonsuzluu oluturuyor. Okurlarna her satrda Bay C.'nin akbetini merak ettiren eser, aranan cevab göreli bir biçimde sunmasyla çok daha özgün bir nitelik kazanyor. Peki, Bay C. acaba arad tatminkarla sonunda ulaabildi mi? Yoksa 1959'dan beri aramzda dolap hayatn anlamn aramaya devam m ediyor?

En Sevilen Kitaplara Hemen imdi Sahip Olun!

Yusuf Atlgan'n ölümsüz roman Aylak Adam' hala okumadysanz, daha fazla geç kalmadan siz de hemen sipari verin! Bu kitap ve Türk edebiyatnn daha nice deerli örneklerine avantajl fiyatlarla sahip olmak için "Türkiye Roman" kategorisini ziyaret etmeyi de unutmayn!

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Can Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789750737664

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Aylak Adam"

Aylak Adam
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima