Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Az Patolojisi Ders Kitab

KOLEKTIF
pubblicato da Efil Yaynevi Yaynlar

Prezzo online:
3,01

Bir dersin iki tarafnn hedefi, mutlaka ki ayndr: konunun anlalmas. Öretmen konuyu anlatabilmeyi, örenci konuyu anlayabilmeyi ister, ders böyle balar. te örencilerimle yirmi dört yl boyunca bunun için karlkl çrpnp dururuz.

Baardmz dersler de oldu, baaramadklarmz da... Uzun zamandr kullanmmzda olan bilgisayarlar ve bilgisayar destekli ders araç gereçleri bu çabay daha neeli, daha renkli ve zarif bir ortama tad. Ama bir ders anlatan olarak kendi alanmda, yani oral patoloji öretim üyeliinde baz sorular bende hep canl kald:

Di hekimlii pratiinde patoloji bilgisi nasl kullanlacaktr?
Oral patoloji temel patolojiye nasl yaslanmaldr?
Örenciler bu derste verilen bilgilerin ne kadarn örenebiliyor?
Örencilerin bu dersten neleri tam olarak örenerek mezun olmas gerektiini (örenme çktlarn) kim ve nasl deerlendirmelidir?
Bugün için varsaylan örenme çktlar dorulara ne ölçüde yakndr?

te bu kitab, konuyu anlatabilme genel hedefiyle örtüüm içinde, bu sorular dikkate alan bir anlayla hazrlamaya çaltm. Di hekimi aday örencilerim oral patolojiyi temel patolojiye dayal bir yap içinde örensinler istedim. Kitab "bakn ben neler biliyorum" egosuyla deil, "fazla bilgiyi en aza nasl indiririm" yakla

nce Kapak:

Sayfa Says: 160

Bask Yl: 2010

e-Kitap:

Sayfa Says: 116

Bask Yl: 2010

Dili: Türkçe
Yaynevi: Efil Yaynevi Yaynlar

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Libri per Conoscere » Cultura generale e curiosità

Editore Efil Yaynevi Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785901723

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Az Patolojisi Ders Kitab"

Az Patolojisi Ders Kitab
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima