Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Az Urantia könyv

Urantia Foundation
pubblicato da Urantia Foundation

Prezzo online:
4,11

Az Urantia Alapítvány által elször 1955-ben kiadott Urantia könyv az emberiség eredetével, történelmével és rendeltetési céljával kapcsolatos beszámolóval ajándékoz meg bennünket. Az Istennel, a lakott világegyetembeli élettel, e világ történelmével és jövjével kapcsolatos kérdésekre ad választ, és felemel képet tár elénk Jézus életérl és az tanításairól.

Az Urantia könyv bemutatja az Atya Istenhez fzd kapcsolatunkat. Minden emberi lény egyazon szeret Isten fiai és leányai közé tartozik, s ebbl következen mind egymás fivérei és nvérei az Isten családjában. A könyv új szellemi igazságot mutat a mai kor férfijai és ni számára, valamint megvilágítja az Istennel való személyes kapcsolat útját.

A világ vallási örökségére építve az Urantia könyv feltárja az emberiség végtelen rendeltetési célját azon a tanításon keresztül, hogy az él hit jelenti a kulcsot a személyes szellemi fejldéshez és az örök továbbéléshez. Bemutatja az Isten tervét is az egyén, az emberi társadalom és a világegyetemi mint egész fokozatos fejldésével kapcsolatban.

Világszerte számos olvasó számolt be arról, hogy az Urantia könyv elolvasásával milyen nagy ösztönzert kaptak a szellemben való gyarapodás mélyebb szintjeinek eléréséhez. Új értelmet adott az életüknek és felkeltette bennük az emberiség szolgálata iránti vágyat.

Az érdekldket is a könyv elolvasására bíztatjuk, remélve, hogy rálelnek benne annak magasztos üzenetére.

Dettagli

Generi Religioni e Spiritualità » Altre religioni e fedi » Altre religioni non cristiane

Editore Urantia Foundation

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 30/08/2013

Lingua Ungherese

EAN-13 9781883395476

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Az Urantia könyv"

Az Urantia könyv
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima