Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Athos Fadigati köztiszteletben álló ferrarai gégész, aki fiatalon a legszabályosabb és legnyugodalmasabb orvosi karrier elé nézett. Mvelt, gazdag, finom úr, biztos egzisztencia. Jó parti. Már benne van a korban, mégsem kötelezte el magát.

Eraldo Deliliers egyetemista. Társai körében bálványozott, kihívóan nyegle, szke, sportos szépfiú, szegény anyja szeme fénye. Húszévesen már több nevezetes hódításon van túl, szerelmi öngyilkosságot is elkövettek érte. Unja a tanulást, elege van a pénztelenségbl, élvezni akarja az életet, és csak arra vár, hogy valaki finanszírozza a vágyait. Kerül, amibe kerül.

A kisregény egy szexuális és egy faji elszigeteldés párhuzamos krónikája. 1938-ban játszódik, az olaszországi zsidótörvények kibocsátásának idején. 1987-ben Philippe Noiret fszereplésével emlékezetes film készült belle, amelyben a szerz alteregójának tekintett zsidó egyetemistát Rupert Everett alakítja.

Giorgio Bassani (1916-2000) mveit világszerte kiadják, olvassák, becsülik és szeretik. Prózaírói és költi munkásságát rangos díjakkal ismerték el, közülük a legfontosabbnak számító Strega-díjat negyvenévesen kapta meg.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Európa Könyvkiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/04/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634059936

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Az aranykeretes szemüveg"

Az aranykeretes szemüveg
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima