Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Az élet második fele

Ferenc Pál Bencsik
pubblicato da Könyv Guru

Prezzo online:
5,49

Bencsik Ferenc Pál legújabb könyvét olvasva egy hosszú, fordulatokban gazdag életút sajátos, egyedi stílusban papírra vetett tapasztalataival gazdagodhatunk. A témák, az eszmefuttatások rendkívül változatosak, a szocializmus idejére jellemz lakhatási megoldások taglalásától a közéleti témák elemzésén, erkölcsi dilemmák felvetésén át a modern kor legújabb vívmányait taglaló okfejtésekig terjednek.
Akár egyetértünk, akár vitatjuk az élettapasztalatát átadni kívánó pedagógus szerz nézeteit, felvetett gondolatain, meglátásain mindenképpen érdemes elgondolkodnunk. Amennyiben pedig a mnek akár csak néhány oldala a hasznunkra válik, okulunk belle vagy gazdagodunk általa, máris valóra váltjuk a kötet alkotójának legfbb reményét, az írás során mindvégig a szeme eltt lebeg célt.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Diari, Lettere, Memorie , Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Memorie

Editore Könyv Guru

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/11/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155014833

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Az élet második fele"

Az élet második fele
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima