Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bár két háborús tárgyú elbeszélés fogja közre e kötet többi novelláját, mégsem háborús tárgyú írások válogatása ez. Sokkal inkább szól a szerelemrõl, férfi és nõ kapcsolatáról, amely annyiféle képpen feslik ki, ahányféle férfi és nõ találkozik. Színes kárpitot ad ezeknek hátterül az író, mely elõtt a szerelmi szál a háború utáni Pesten, vidéki kastélyban, egy utazás során - szinte bárhol gombolyodásnak indulhat.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Rosa » Romanzi contemporanei

Editore Digi-book Magyarország Kiadó Kft.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 16/01/2016

Lingua Ungherese

EAN-13 9789633647943

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Az ötpengs leány"

Az ötpengs leány
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima