Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

BEGRIP: Waarom we het ons herinneren

A.N
pubblicato da NUR

Prezzo online:
0,00

Dit boek verkent de fascinerende wetenschap van het menselijk geheugen aan de hand van boeiende verhalen en voorbeelden. Aan de hand van baanbrekend onderzoek uit de neurowetenschappen, de psychologie en de eigen ervaringen van de auteur wordt onthuld hoe het geheugen op verrassende manieren werkt. In plaats van een precieze registratie van het verleden, blijkt het geheugen een reconstructieproces te zijn, waarbij zowel gebruik wordt gemaakt van wat er werkelijk is gebeurd als van onze huidige kennis, emoties en vooroordelen.

Het boek onderzoekt fascinerende gevallen van uitzonderlijk geheugen en aandoeningen zoals geheugenverlies en PTSS om licht te werpen op de hersenmechanismen die aan het geheugen ten grondslag liggen. Het onderzoekt hoe we verschillende soorten herinneringen vormen, van episodische herinneringen waarmee we mentaal terug in de tijd kunnen reizen, tot semantische herinneringen en impliciete herinneringen die ons gedrag onbewust beïnvloeden.

Lezers leren hoe het geheugen wordt gevormd door emoties en interacties met anderen. Het boek bespreekt hoe het geheugen adaptief is doordat het ons in staat stelt om ervaringen uit het verleden te generaliseren, maar ook kan leiden tot vervormingen en valse herinneringen. Het onderzoekt hoe stress, drugs, veroudering en andere factoren het geheugen ten goede of ten kwade kunnen beïnvloeden.

Over het geheel genomen geeft het boek een uitgebreide en toch toegankelijke kijk op de wetenschap van het menselijk geheugen. Het laat zien hoe het geheugen tegelijkertijd de sleutel is tot onze overleving, maar ook feilbaar kan zijn. Lezers krijgen niet alleen een beter begrip van hoe het geheugen werkt, maar ook hoe het vorm geeft aan wie we zijn en wat we kunnen worden.

Dettagli down

Generi Famiglia Scuola e Università » Libri Scuola , Romanzi e Letterature » Storia e Critica letteraria » Opere di consultazione

Editore Nur

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/02/2024

Lingua Olandese

EAN-13 1230007460869

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "BEGRIP: Waarom we het ons herinneren"

BEGRIP: Waarom we het ons herinneren
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima