Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A pózok, szerepek és titkok világában a beszéd mindig többértelm, a kimondott szó mást jelent annak, aki mondja, és mást annak, aki hallgatja. Helmer, Nóra és Rank hármas jeleneteiben a mondatoknak sokszor három jelentésük van. Mint az operai tercettekben, ennek a polifóniának az igazi haszonélvezje a néz vagy az olvasó, aki egyszerre hallja és érti a három hangot, és élvezi a harmónia és a diszharmónia hullámzását."
Kúnos László

Dettagli

Generi Cinema e Spettacolo » Teatro » Testi e critica letteraria

Editore Magvet

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 10/10/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9789631439533

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Babaház"

Babaház
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima