Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Babalarn Yürei

Bestami Yazgan
pubblicato da Nar Çocuk

Prezzo online:
0,70

Bizi elendiren, elendirirken öreten, kelimelerle dans eden iki dostumuzdur Karagöz ve Hacivat. Bu neeli ikilinin yeni yazlm hikayeleri ile karnzdayz. Bu hikayelerle onlar, hayatnzn her alannda, yan banzda yer almaya niyetliler. Tpk çocuklar gibi. stiyoruz ki çocuklarmz, geleneimize ait kahramanlarmzn maceralaryla, gelecee daha donanml olarak ilerlesinler.

Bu kitapta;

Örnek Olmak-Örnek Almak
Üzüntüleri Gidermek
akalama Adab
Yallara Sayg

temal hikayeler bulacaksnz.

Çocuklarmza, iyi eserler okuma hakkn sunuyoruz.

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Sport e Tempo libero » Hobby, enigmistica, quiz e giochi

Editore Nar Çocuk

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786053705130

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Babalarn Yürei"

Babalarn Yürei
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima