Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ernaux'nun babas, kz öretmenlik snavlarn verdikten iki ay sonra ölür. Yazar bu ölümün ardndan, yetersiz eitim görmü, çocukluundan beri deeri ancak kas gücüyle ölçülmü babasnn içilikten küçük esnafla geçiini, onun toplumsal konumunu ve kendisiyle ilikisini eeler. Satrlara dökülenlerse dramatik hatralar deil, bir portre üzerinden anlatlan bir "snf" hikâyesidir.

Babamn Yeri, bir adamn hem toplumun hem de kznn gözündeki "yer"ini irdeleyen, son derece kiisel bir konuyu saknmadan, alabildiine yaln bir üslupla evrensele dönütürerek aktaran bir metin.

"Duygularn ve ketumluun iç içe geçtii muazzam bir edebî baar."
Le Monde

"Ernaux, Simone de Beauvoir'dan bir neslin tarihini tutan vakanüvis rolünü miras ald."
Margaret Drabble

(Tantm Bülteninden)

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Can Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789750756559

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Babamn Yeri"

Babamn Yeri
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima