Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"lk `Canm' demek istediinde ar etmi dedem, `Hanm' dese `malm' demi gibi olur diye korkmu, `Vesile' dese çok resmî, souk. Ama kendinden tarafa bakmasn istiyormu, onu görmesini, onun içini, yüreini, sevdasn fark etmesini istiyormu; anlatacak, dökülecek, gerekirse alayacakm. `Baksana' dese olmaz, `Bak hele...' demi, devamn getirebilecekmi gibi. Bakele dönüp bakm. Dedem bütün söyleyeceklerini unutmu, öylece kalm."

En safndan ak, hani, hasretle imtihan edilen Aka, dosta, srdaa, muhabbete hasret, hasretin çileleri Gönül yaralar, mutsuzluklar ve mutsuzluu skp skp mutluluunu oradan çkartanlar yi niyetli beceriksizlikler, becerikli kötü niyetler Ayb bilenler, bilmeyenler Hayrszlar uursuzlar

Sezgin Kaymaz, bu kitaptaki ksa hikâyelerinde yine o hasretin, o muhabbetin peinden gidiyor: Darln yokluun ktln içinden, en beklenmeyecek yerde insaniyet cevheri buluyor, tozunu silkip uzatyor bize.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Letiim Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/04/2021

Lingua Turco

EAN-13 9789750530890

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bakele"

Bakele
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima