Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bakom gallret : Hur jag överlevde min faders vansinne

Emma Graves - Maude JULIEN - Ursula Gauthier
pubblicato da Lind & Co Förlag

Prezzo online:
4,41

När Maude Julien var tre ar gammal flyttade hon med sina föräldrar till ett hus beläget langt fran annan bebyggelse. Hennes far ville uppfostra henne till en supermänniska - med ett psyke starkt nog att uträtta storverk.
Hans metod var extrem och mycket grym. Maude hölls isolerad, var ständigt halvt utsvulten och fick bo i ouppvärmda rum och tvätta sig i iskallt vatten. Som liten flicka tvingades hon halla handen pa ett elektriskt stängsel och förbjöds röra sig när stötarna kom. Som straff för nagon svaghet eller olydnad talade ingen till henne under flera veckor.
Manga nätter lastes hon in i ett kallt och kolmörkt källarrum och tvingades sitta orörlig medan rattor sprang över hennes fötter. Om hon rörde sig det allra minsta ringde klockor som sytts fast i hennes kläder och hon bestraffades.
Hennes mor skötte undervisningen. Maude hade inga vänner och träffade inga andra människor än sina föräldrar.
Hennes enda ljuspunkt och vänskap kom fran de djur hon tilläts ha - av dem lärde hon sig vad kärlek och glädje är.

Bakom gallret är en fruktansvärd - och sann - berättelse om en människas motstandskraft och inre styrka.
Boken är sald till ett flertal länder.

MAUDE JULIEN är idag psykoterapeut specialiserad pa behandling av människor som levt i kontrollerande relationer och varit utsatta för känslomässig manipulation. Hon är bosatt i Paris.

Dettagli down

Generi Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Biografie e autobiografie

Editore Lind & Co Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 17/05/2017

Lingua Svedese

EAN-13 9789174619683

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bakom gallret : Hur jag överlevde min faders vansinne"

Bakom gallret : Hur jag överlevde min faders vansinne
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima