Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Balada d'ocells i serps

Suzanne Collins
pubblicato da fanbooks

Prezzo online:
6,99

Es el mati de la sega que suposara l'inici dels desens Jocs de la Fam, celebrats cada any. Al Capitoli, en Coriola Snow, de divuit anys, es prepara per al seu moment de gloria com a mentor dels Jocs. La casa Snow, en altres temps poderosa, passa per moments dificils i el seu desti penja de la remota possibilitat que en Coriola sigui capac de superar els seus companys d'estudis quant a encant, enginy i estrategia fent de mentor per a l'ofrena vencedora. Pero ho te tot en contra. Li han assignat una ofrena humiliant del Districte 12, una noia que sembla la pitjor de totes les que li podien tocar. Ara els seus destins estan inevitablement lligats... cada decisio que prengui en Coriola podria comportar l'exit o el fracas, el triomf o la perdicio. A l'arena, sera una lluita a mort. A fora, en Coriola comenca a sentir alguna cosa per aquesta ofrena tan poc prometedora... i s'haura de plantejar si pot seguir les regles davant el desig de sobreviure costi el que costi.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Fanbooks

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/06/2020

Lingua Catalano

EAN-13 9788417515973

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Balada d'ocells i serps"

Balada d
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima