Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Barbaros Hayreddin Paa-Hayat ve Cihad

Burhan Bozgeyik
pubblicato da Çr Yaynlar

Prezzo online:
1,10

Hayat ve Cihad 16. Yüz yl, slâmn evketli devirlerindendir. Bu asrda, Müslümanlar üç ktada hükmetmekte idiler. Ordular karada fetihten fetihe koarken, deniz kuvvetleri, dünyann en güçlü donanmas sfatyla dümanlarn bozguna uratmaktayd. Bu asrda Akdeniz bütünüyle Müslümanlarn hâkimiyeti ve kontrolü altndayd. anla, zaferle dolu bu müstesna zaman diliminde dört bahadr kardein cihâd ap ayr bir yer tutar. Fatih'in fedâilerinden biri olan Yâkub Aa'nn shak, Oruç, Hzr ve lyas adlarnda dört yiit olu, 'lâ-y Kelimetullah sancan alacak, Akdeniz'de anla dolatracaklard. Bu kardelerden üçü (shak, Oruç ve lyas) ehâdet erbetini içecekti. Bu dört yiit karde, bütün Haçl dünyasn korkudan titretecekti. Avrupallar, yaramazlk yapan çocuklarn, "Barbaros geliyor!" diye korkutacak ve onlar uslu durmaya dâvet edeceklerdi. te bu eserde, salkl bilgilerle ve belgelerle, Osmanl devrinde yazlm ve nerolmu eserlerin nda bu dört yiit kardein hayat ve cihad anlatlmaktadr. Bilhassa gençlerimizin bu yiit ecdâddan alacaklar çok ders var. Evvelâ okuyalm, sonra "Bismillah" diyerek onlar gibi "cihad yolunda" yürüyelim...

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Scrittori, poeti e letterati

Editore Çr Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786257980593

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Barbaros Hayreddin Paa-Hayat ve Cihad"

Barbaros Hayreddin Paa-Hayat ve Cihad
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima