Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Barnet i Auschwitz

Lily Graham
pubblicato da Bokförlaget Polaris

Prezzo online:
9,18

Under den fruktansvärda tagtransporten till Auschwitz är tanken pa att fa aterse sin make Michal det enda som haller Eva Adami uppe. Men vid ankomsten syns ingen Michal till och lägrets brutala verklighet slar undan fötterna pa henne. Senare, när Eva ligger darrande och tillintetgjord pa sin tunna madrass i lägerbaracken, hörs en viskning. Sofie som ligger pa britsen bredvid sträcker ut sin hand och de tva kvinnorna blir varandras vänner och förtrogna.

Eva drömmer om att aterse Michal, och Sofie vill till varje pris aterförenas med sin son Tomas som flyttats till ett barnhem i Österrike. När Eva inser att hon är gravid blir tillvaron svarare och farligare än nagonsin men barnen är den sista strimman av ljus och hopp, och de tva kvinnorna lovar varandra att alltid skydda dem vad som än händer.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Bokförlaget Polaris

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/11/2021

Lingua Svedese

EAN-13 9789189450318

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Barnet i Auschwitz"

Barnet i Auschwitz
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima