Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bu kitabn bir araya getirdii yazlar 2006'dan bu yana ylda ortalama iki kez bulutuum Barselona'dan örendiklerimi anlatyor. Tüm bölümler Barselona'nn fiziksel ve kültürel varlna ve her frsatta Gaudi'ye dokunuyor. Mimarlk hep barolde.

lk modern romann yazar spanyol Miguel de Cervantes 1605'de, Don Quixote'da karakterlerinin birine öyle söyletiyor:

"Barselona spanya'nn uzak yakn dümanlar için alarm ve korku, orda yaayanlar için lüks ve coku kayna, yabanclara snak, uygar ve zevk sahibi olan herkese isteyebileceinden fazlasn sunan, ünlü, zengin ve salam kurulmu bir kent. Ayn zamanda bir zarafet okulu, seyyahlara dinlenme yeri, fakirlere koruyucu, kahramanlara yuva ve dostluk arayanlara mutlu bir buluma yeri."

Bunlarn çounu dört yüzyl sonra Barselona'da bulmak hâlâ mümkün. Sanat, kültür ve mimarlk alanlarnda çok önemli bir Akdeniz kenti Barselona. RIBA'nn madalya verdii tek kent ve Akdeniz'in en büyük liman.

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Architettura Design e Moda » Architettura e Urbanistica » Opere generali

Editore Ceres Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786257023672

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Barselona"

Barselona
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima