Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Be Davet-Ölüm Hayat Dolu Dolu Yaamay Nasl Öretir?

Frank Ostaseski
pubblicato da The Kitap

Prezzo online:
3,31

Ölüm hep bizimle, yok saysak da hayatn ayrlmaz bir parças Yan bamzda olduunu bilmemize ramen ölüm üzerine konumak, onu aklmza getirmek dahi istemiyoruz. Peki ya ölümü görmezden gelmeyi brakp ondan bir eyler örenmeye çalsaydk ne deiirdi? Frank Ostaseski, Be Davet'te daha iyi bir yaam sürebilmek için ölümden alnacak derslerin olduunu anlatyor.

Be Davet'te çarpc bir bak açsyla ölümün, yaadmz hayata kataca ilhamdan bahseden Frank Ostaseski, okurlarn her birimizin içinde yaayan sevgi, güven ve balama kapasitesini kefetmeye çaryor. Ölümcül hastalklara yakanm kiilerle uzun yllar boyunca çalan Ostaseski, gördüümüz bütün ölümlerin hayat dolu dolu yaamak için birer öretmen olduunu söylüyor. Yaamn krlgan doasnda nelerin önemli olduunu hatrlatan Be Davet, okuyucuyu sra d bir okuma deneyimine davet ediyor.

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore The Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786056859748

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Be Davet-Ölüm Hayat Dolu Dolu Yaamay Nasl Öretir?"

Be Davet-Ölüm Hayat Dolu Dolu Yaamay Nasl Öretir?
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima