Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Beautiful Boy

David Sheff
pubblicato da Lannoo

Prezzo online:
11,99

Wanneer de jonge Nic zichzelf verliest in een drugsverslaving, gaat zijn vader, journalist David Sheff, wanhopig op zoek naar een manier om zijn zoon te redden. Hij probeert de situatie te bevatten door meer inzicht te krijgen in de ziekte.

Maar terwijl zijn kind steeds dieper wegzakt in de verwoestende cirkel van drugs, afkicken en hervallen, komt het gezin hard onder druk te staan. Nic blijft wegvluchten voor de familie die hem weigert los te laten, tot hij uiteindelijk op de grenzen van hun liefde botst...

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Classici » Autobiografie e biografie letterarie

Editore Lannoo

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/11/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9789401458474

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Beautiful Boy"

Beautiful Boy
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima