Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"Siz eyleri mengeneye koysanz da hiçbir zaman onlar yok edemezsiniz."

Babas öldüünde Carl Einstein on be yandayd. Tek roman Bebuquin 'in umutsuzluk ve kuku içinde ölen kahramannda hem babasndan, hem de kendinden bir eyler vardr. Babasnn ölümünden krk yl sonra, Nazilerin eline dümemek için intihar etti. (Walter Benjamin'inkine benzeyen bir ölüm).

spanya ç Sava'nda, Durutti Dostlar'na katld, anaristlerin saflarnda savat. Temsili sisteme, parlamentarizme kar derin kuku besleyen bir anaristti. 1912' de yaymlanan Bebuquin davurumcu edebiyatn örneklerinden saylr. Baka roman yazmayan Einstein? öykü yapsnn, olay örgüsünün ve hatta karakterlerin psikolojisinin önemli olmadn vurgular? ans öne çkarr. Bir kurmacann farkl yönlerde ilerleyebileceini, deiik biçimlerde sonuçlanabileceini düünür. Dahas, edebiyat metaforik kültüre dahil olduu için eletirir. Aslnda, yazl metne kar tutumu kavramsal süreçlerin ileyiini parodiletiren, görsel dili yazya tercih eden dadaistlerinkine çok benzer.
(Tantm Bülteninden)

nce Kapak:

Sayfa Says: 112

Bask Yl: 2016

e-Kitap:

Sayfa Says: 76

Bask Yl: 2016

Dili: Türkçe
Yaynevi: Encore

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Encore

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2790000692418

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bebuquin"

Bebuquin
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima